Kostel sv. Linharta

Praha 1, Staré Město

Linhartská

pozůstatky středověkého kostela

MHD, stanice metra A Staroměstská, dále pěšky Valentinskou ulicí na Mariánské náměstí, pak odbočit do Linhartské. Památka je skryta pod dlažbou vozovky a chodníků východní části Linhartské ulice.

Na východním konci dnešní Linhartské ulice stál jeden z významných staroměstských kostelů, kostel sv. Linharta. Kromě kostela se zde nalézala i fara, škola a kolem svatyně se rozprostíral malý hřbitov. Jeho vznik bývá kladen do třetí čtvrtiny 12. století. V roce 1628 byl chrám císařem Ferdinandem II. darován francouzským katolíkům usídleným v Praze. V roce 1787 byl v rámci josefínských reforem zrušen a v roce 1798 zbořen. První dokumentace pod dlažbou ulice objevených pozůstatků stavby proběhla v roce 1909. Druhý výzkum se uskutečnil při ražbě kolektoru, podzemní chodby pro inženýrské sítě, která byla v roce 1995 zřizována pod Linhartskou ulicí. Románskou fázi představoval nevelký obdélný kostel s apsi­dou. Nadzemní zdivo stavby se dochovalo do výšky až jeden metr s tím, že jeho korunu je možno nalézt pouhých 0,8 metru pod úrovní dnešní dlažby. Zdivo je oboustranně lícované z pečlivě opracovaných opukových kvádříků. Podlaha románského kněžiště se nalézá 1,8 metru pod dnešní vozovkou. V západní partii lodi byly zjištěny relikty empory, zaklenuté zřejmě dvěma poli křížové klenby na tři přípory a střední sloupek s kruhovou patkou s nárožními drápky. Při výzkumu v roce 1995 se podařilo učinit unikátní nález. Během ražby kolektoru, byla z prostoru blízko severovýchodního nároží románské lodi vyzvednuta olověná plaketka s reliéfem okřídleného býka, symbolem evangelisty Lukáše. Tento nález souvisí s rituály při zakládání stavby, kdy byly ve všech čtyřech rozích kostela umístěny plaketky se symboly jednotlivých evangelistů. Při asanaci domů čp. 122 a 128 severně od kostela, byly odkryty pozůstatky dvou románských domů. Jižnější z nich velmi pravděpodobně náležel k obytné zástavbě tzv. Jarošova dvorce, jehož součástí byl i kostel sv. Linharta. Další stavební etapu představuje raně gotická úprava, která doplnila půdorys stavby o dvě boční lodi a o nový presbytář hlavní lodi. Tato přestavba bývá kladena do 2. poloviny 13. století. Rozšíření sakrálního prostoru původně soukromé svatyně vypovídá o změně funkce, neboť ve vrcholném středověku již slouží jako kostel farní. Nejmladší stavební fázi představuje přístavba věže.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 3.2.2018
Autor: Zdeněk Dragoun

Použité prameny:
  • Dragoun, Zd. 2002b: Praha v letech 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha.
  • Dragoun, Zd. – Havrda, J. 1996a: Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském. In: Sborník společnosti přátel starožitností 4, Praha, 79–90.
  • Dragoun, Zd. – Havrda, J. 1996b: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském. Průzkumy památek 3/1, 115–118.
  • Ekert, F. 1883: Posvátná místa král. hl. města Prahy 1. Praha.
  • Herold, E. 1866: Malebné cesty po Praze. Praha.
  • Šittler, E. 1911: Kostel sv. Linharta a dům„U černého orla“ na Starém Městě pražském. Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek královského hlavního města Prahy 3, 75–111.