Středověká komunikace pod Platnéřskou ulicí

Praha 1, Staré Město

Platnéřská

archeologické doklady cest

MHD, stanice metra A Staroměstská, dále pěšky Valentinskou ulicí. Památka je skryta pod dlažbou vozovky v jižní části Platnéřské ulice.

Platnéřská ulice byla v raném středověku bezpochyby jedna z nejintenzivněji využívaných komunikací v Čechách, neboť ústila na dřevěný most přes řeku, který byl v 2. polovině 12. století nahrazen kamenným mostem Juditiným, postaveným o něco jižněji. Po výstavbě Karlova mostu se část provozu přemístila z Platnéřské do Karlovy ulice. Již v raném středověku u ní stálo několik kvádříkových románských domů. Kromě nich u jejího západního konce stál neveliký kostel sv. Martina Menšího s farou a malým hřbitovem. Ten byl zbourán i se sousedícími domy v polovině 17. století při výstavbě Klementina. Na základě archeologických výzkumů víme, že se ve značné hloubce pod současnou vozovkou nalézají pozůstatky raně středověké cesty. Východně od křižovatky s Křižovnickou ulicí se relikty této komunikace nacházejí dokonce v hloubce 6,8 metru. Na tuto úroveň od 2. poloviny 13. století dosahuje hladina spodní vody, která je v těchto místech identická s výškou hladiny Vltavy.

Cesta, jejíž povrch byl zpevňován říčními valouny, je zde dochována v podobě mírně zahloubeného úvozu širokého ca 7 metrů. Středověká cesta byla tedy přibližně o polovinu užší než ulice současná. Vzhledem k provozu, při němž docházelo k nanášení bahnitých vrstev, byl povrch cesty opakovaně zpevňován. V raném středověku zpravidla pouze vysypáváním a rozhrnováním kamenů. Tyto úpravy byly příčinou neustálého zvyšování zpevněného terénu. Postupně tak vzniklo kamenité souvrství tvořené převážně říčními valouny. Výška tohoto minimálně sedm metrů širokého souvrství přesahuje místy i jeden metr. První, ovšem nepatrné rozšíření křivolaké středověké ulice proběhlo po výstavbě jezuitského Klementina v roce 1654. V polovině 17. století byla položena nová dlažba z pečlivě vyskládaných kamenů kladených do písčitého lože. Dnes lze tuto dlažbu nalézt u severozápadního nároží Klementina v hloubce až 3,7 metru. Další zvýšení terénu proběhlo na počátku 20. století, kdy při rozšíření Platnéřské ulice došlo k demolici středověkých domů, které ji do té doby lemovaly. Pozůstatkem uvedené změny je snížený úsek ulice při severním průčelí Klementina.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 8.2.2018
Autor: Jan Havrda

Použité prameny:
  • Havrda, J. 2013b: Platnéřská ulice ppč. 1004. Pražský sborník historický 41, 499.
  • Havrda, J. – Tryml, M. 2009a: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 25/1, 41–52.
  • Lašťovka, M. – Ledvinka, V. et al. 1998: Pražský uličník 2 (O–Ž). Praha.