Dominikánský klášter sv. Klimenta

Praha 1, Staré Město

Klementinum

zaniklý klášter a starší zástavba

MHD, stanice metra A Staroměstská; příp. zastávka tramvaje Staroměstská, dále pěšky. Památka je téměř celá skryta pod dlažbou dvorů a pod podlahami suterénů areálu Klementina.

Poblíž staroměstského konce Juditina mostu stál kostelík sv. Klimenta. Právě k němu přicházejí dominikáni, známí též jako bratři kazatelé, kteří se po příchodu do Prahy nejdříve usadili u kostela sv. Klimenta na Poříčí (1225/1226). Krátce poté se přesouvají do centra Starého Města. Před polovinou 13. století již klášter či alespoň jeho podstatná část stála. Z pražského dominikánského kláštera se postupem času stalo významné centrum duchovního a intelektuálního života. V konventu se nalézala i řádová škola (studium generale). Mnozí dominikánští mistři vyučovali současně jak na ní, tak i na Karlově univerzitě. Dne 8. srpna 1420 byl konvent přepaden a pobořen husity a klášter v původní velikosti již nikdy obnoven nebyl. Po příchodu jezuitů v roce 1555 – došlo postupně v rámci výstavby jezuitské koleje, Klementina, k odstranění všech starších konstrukcí. Jen ve sklepě pod sakristií kostela Nejsv. Salvátora, se dochovaly dodnes viditelné nevelké úseky středověkých zdiv. Až výzkumy provedené po roce 2012 ukázaly na výstavnost zaniklého mendikantského kláštera. Archeologické odkryvy dovolily poznat základní uspořádání středověké klauzury. Mohl být vymezen rajský dvůr s ambitem. Na severní straně stávalo křídlo kvadratury s jídelnou (refektářem). Západně či východně od jídelny je nutno hledat kuchyni. Pouze částečně bylo prozkoumáno východní křídlo klauzury s kapitulní síní rozšířenou o polygonálně ukončenou kapli sv. Bartoloměje. Nad kapitulní síní se patrně nalézala společná ložnice bratří (dormitář). Východně od kvadratury měli bratři kazatelé klášterní zahradu a sad a další zděné objekty (dům hostí, škola?), na západě se nalézal hřbitov. Pohřbívalo se též v ambitu. Kromě hrobů spjatých s klášterem bylo v jižní části Klementina nalezeno jedenáct výrazně starších hrobů náležejících k pohřebišti z 2. pol. 9 . - 10. století, tj. z doby kdy se sídlilo jen na pravém vltavském břehu. Díky archeologickým výzkumům provedeným v Klementinu je možné konstatovat, že ač byly starší stavby jezuity zbourány, přesto lze přímo pod dlažbami jednotlivých nádvoří a pod podlahami sklepů nalézt dobře dochované pozůstatky nejen měšťanských domů, ale i takových staveb, jako byl výstavný středověký klášter.

Datum vložení: 18.5.2017 | Datum aktualizace: 8.2.2018
Autor: Jan Havrda

Použité prameny:
  • Havrda, J. – Kovář, M. – Žďárská, A. 2015: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů. Staletá Praha 31/2, 42–61.
  • Havrda, J. – Kovář, M. – Žďárská, A. 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě. Staletá Praha 33/2, 2–72.
  • Havrda, J. – Žďárská, A. 2017 (v tisku): K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století na příkladu pohřebiště v areálu Klementina. Staletá Praha 33/2.