Šárecké údolí

Pravěký sídelní region a raně středověké hradiště Šárka

Praha 6, Liboc, dílem též Vokovice

údolí Divoká šárka

Významný pravěký a raně středověký sídelní region, jehož dominantu tvoří Národní kulturní památka hradiště Šárka.

Tramvají do stanice Divoká Šárka a dále pěšky.

http://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/praha_liboc_hradiste_sarka

Těžištěm pravěkého osídlení v údolí Šáreckého potoka bylo výšinné sídliště na temeni Šestákovy skály, skalnatého ostrohu vybíhající nad údolí z jihu od Liboce. Zdejší nálezy daly jméno keramice středního neolitu (okolo 5500 před Kristem) tzv. šáreckého typu, kterou je možno počítat k nejkrásnější pravěké produkci ve střední Evropě a zároveň k ikonám pražské archeologie. Krajina údolí nad Šáreckým potokem a dnešní nádrží Džbán vydala nálezy, které dokládají její kontinuální osídlení po celé pravěké období, osídlení mikroregionu dosáhlo vyvrcholení ve střední době hradištní (rámcově 8. a 9. století), kdy na protějším masivu, jehož vrcholem je Kozákova skála, vzniklo rozlehlé a mocné opevnění, nepochybně centrum moci jednoho z českých knížat předstátního období. Šárecké hradiště bylo součástí staršího horizontu hradišť v Pražské kotlině (spolu s lokalitami Praha – Butovice a Praha – Bohnice), které ztratily svůj význam po polovině 9. století, kdy jejich úlohu převzaly lokality historicky spojené s přemyslovským rodem, tedy zejména Pražský hrad a Levý Hradec.

Datum vložení: 17.5.2017 | Datum aktualizace: 5.2.2018
Autor: Jan Hasil

Použité prameny:
  • Kuna, M. et al. 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha, 293–295.
  • Nechvátal, B. et al. 2012: Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce. Archaeologia historica 37, 401–418.
  • Profantová, N. 1999: Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand der frühmittelalterlichen Besiedlung des Burgwalls Šárka (Gemeinde Dolní Liboc, Prag 6). Památky archeologické 90, 65–106.