Praha doby Karla IV. – Koňský trh a život obyvatel Nového Města ve svědectví archeozoologie

Praha 1, Nové Město

Václavské náměstí

kosterní pozůstatky zvířat z vrcholného středověku

Archeologie a archeozoologie na Václavském náměstí

Archeozoologie

Jak název napovídá, archeozoologie zahrnuje rozbor zbytků fauny, převážně kostí a zubů (méně často se objevují mezi nálezy např. zbytky schránek měkkýšů), které přinášejí poznatky nejen o skladbě stravy tehdejších obyvatel, ale i o samotných zvířatech a jejich hospodářském využití.

Nálezy byly dlouhodobě získávány při záchranných archeologických výzkumech na Václavském náměstí – někdejším Koňském trhu v Praze. Až na několik výjimek byly tyto archeologické výzkumy prováděny Muzeem hlavního města Prahy. To také zahájilo vůbec první rozsáhlý archeologický výzkum na ploše náměstí, a to při stavbě podchodu (v letech 1967-1968), pod jeho frekventovanou křižovatkou ve střední části, kde ústí Jindřišská a Vodičkova ulice.

Soubor nálezů zvířecích kostí z Václavského náměstí z konce 60. let  byl ve své době prvním reprezentantem takového charakteru z historického jádra města, jež vydal svědectví o hospodářském využití domácích zvířat ve středověku a raném novověku. Mezi prokázanými druhy nechyběly ani zástupci lovené fauny a ryb. Výjimečnou součástí jídelníčku byly i takové druhy, které se dostávaly na domácí stůl díky obchodu se vzdálenými přímořskými oblastmi, jako např. ústřice jedlé.

První archeologické poznatky z Václavského náměstí byly shromažďovány pracovníky Muzea hlavního města Prahy N. Maškem a M. Slabinou již od konce roku 1964, kdy byla pod křižovatkou zahájena související předstihová stavba prvního kolektoru pod Václavským náměstím. Archeologům bylo ovšem umožněno pouze příležitostné sledování této stavby spojené výjimečně se záchranným sběrem nejčastějších archeologických nálezů – keramiky, a to jen vybraných exemplářů. Jiné nálezy artefaktů nebo ekofaktů, v našem případě fragmentů zvířecích kostí, nejsou z této doby známy.

Teprve až archeologický výzkum V. Humla z let 1967-1968 při navazující stavbě podchodu přinesl s nálezy zlomků keramiky, skla, železných předmětů apod. také soubory archeozoologického materiálu. Analyzovaný materiál čítal 191 různě početných vzorků vybíraných z jednotlivých zkoumaných nálezových situací při stavbě podchodu pod náměstím a v přilehlých nárožních objektech.

Některé fragmenty zvířecích kostí nesly stopy po činnosti řezníka nebo konzumaci, takže je můžeme přímo označit za potravní zbytky. Jiné kosti posloužily jako vhodná surovina k výrobě nástrojů. Dochovaly se nejen zlomky s poškozeními způsobenými při řemeslném opracování, ale i hotové výrobky.

Další výzkumy s archeozoologickými nálezy z Koňského trhu

Méně početné archeozoologické nálezy byly získány až v roce 1974 při záchranném archeologickém výzkumu při hloubení kabelového kanálu ve vozovce před čp. 780/II čp. 788/II v dolní části Václavského náměstí. Výpověď archeozoologických pramenů byla podstatně rozšířena v prvním desetiletí 21. století v souvislosti s řadou záchranných archeologických výzkumů převážně v dolní části Václavského náměstí.

V osmdesátých letech 20. století nebyly na ploše Václavského náměstí realizovány žádné záchranné archeologické akce. Ani menší archeologické výzkumy při stavebních výkopech na ploše náměstí v posledním desetiletí 20. století nerozhojnily již dříve získané archeozoologické soubory.

Naopak v prvním desetiletí 21. století bylo na Václavském náměstí, především však v jeho dolní rovinaté části, uskutečněno několik navzájem na sebe navazujících stavebních akcí, které vyvolaly předstihové záchranné archeologické výzkumy. Většina těchto záchranných akcí probíhala formou archeologického plošného odkryvu v malých sondách. Při jejich postupné exkavaci byl v rámci archeologických nálezů vybírán i archeozoologický materiál.

Nejprve s počátkem nového století to byla rekonstrukce kabelových komor KK2756 a KK2758 (2003), která byla vyvolána ničivou povodní v roce 2002, jež poškodila i pražskou podzemní kolektorovou síť. Rozsáhlá rekonstrukce kolektorů a výstavba nových, která probíhala v letech 2007-2009 na Václavském náměstí a jeho okolí, přinesla postupně sérii výzkumných sond v ploše hloubených kolektorových šachet (např. Š49, Š51, ŠV2 apod.). Zatím posledním významných archeologickým odkryvem byla záchranná akce při realizaci výtahů do stanice metra trasy A/B Můstek na dolní částí náměstí.

O čem také vypovídají zvířecí kosti

Mnohé kosti skotu byly řeznicky zasažené. Na povrchu kostí byly zjištěny stopy po sekání, případně po řezání pilkou. Diafýzy dlouhých (morkových) kostí chyběly, neboť byly zřejmě rozsekány pro kuchyňskou potřebu. Nelze říci, že by byla dávána přednost masu z určité části zvířete, protože jak kosti předních, tak kosti zadních končetin, případně i obratle a žebra, se vyskytovaly zhruba ve stejném poměru. Hospodářské využití skotu bylo pravděpodobně širší. V souborech byly ve větší míře registrovány kosti turů, které tvoří základ více osvalených partií těla. Zároveň ale nikdy nechyběly kostěné elementy, které pokládáme za odpadní (např. články prstů či zbytky lebek), ač v menším měřítku.

Také kosti prasat byly mechanicky rozbité (roztříštěné, osekané, pořezané) a většinou se jednalo o kosti z masitých částí těla.

Kosti ovcí a koz byly primárně poškozené, tj. ořezané a osekané, případně i rozštípané, což ukazuje na kuchyňský odpad. Záseky či zářezy evidované na kostech těchto malých přežvýkavců nebyly výjimkou. Nápadný byl častý výskyt holenních kostí bez horních hlavic.

Při stavbě podchodu ve středu náměstí byla nalezena opracovaná nártní kost, tzv. brusle – jediná z celého někdejšího Koňského trhu.

Co jedli? Hospodářská zvířata na Novém Městě

Ekonomika vrcholně středověkého města byla plně závislá na zemědělské produkci. Hlavním zdrojem živočišných bílkovin byla hospodářská zvířata – skot, prasata domácí, ovce a kozy. Pozůstatky ovcí se v nálezových souborech vyskytovaly častěji než pozůstatky koz. Vysvětlením preference ovcí může být jejich všestrannější využití (kromě masa také mléko a vlna).

Hlavním zdrojem masa byl skot a prase domácí, přičemž nálezy skotu byly ve většině studovaných souborů dominantní, a to jak ve 2. polovině 14. století až 15. století, tak na přelomu 15./16. století. Skotu pravděpodobně také patřila většina neurčitelných fragmentů. Údaje o porážkovém věku turů potvrzují zabíjení převážně mladých zvířat (jalovičky a býčci), přičemž nejmladší telata byla 5-6ti měsíční, zřejmě krátce po odstavu. Občas se objevovaly i zuby starších kusů hovězího dobytka (nad 8 let).

Podobné závěry byly učiněny také pro prasata, s tím rozdílem, že jejich maximální věk byl 30-36 měsíců. Přítomnost kostí několikatýdenních selat lze pokládat spíše za výjimku. Většina zubů a kostí prasat odkazovala na jedince starší jednoho roku, 1-2leté, a to bez rozdílu pohlaví.

Co se obliby skopového masa týče, lze konstatovat dle četnosti nálezů, že bylo až na třetím místě, a to dlouhodobě. V souborech se objevují nejen zbytky nejvýše ročních jehňat/kůzlat nebo 1-2letých jedinců, ale i zvířat starších 4 až 6 let.

Výčet domácích zvířat rozšiřují kůň, pes a kočka. Více koňských kostí bylo shledáno v souborech ze staršího období než z období mladšího. Interpretace tohoto zjištění je složitá s ohledem na obecně nízký počet nálezů tohoto lichokopytníka v osteologickém materiálu. Prokázaný věk koní byl variabilní. Byli potvrzeni mladí jedinci do 5 let věku i dospělci starší 10 let. V souborech byly přítomny kosti minimálně dvou rozdílných plemenných typů koní – lehčího a těžšího. Koně byli využíváni k jízdě či transportu nákladu. Způsob jejich zachování nasvědčuje také tomu, že i koňské maso bylo využíváno v kuchyni. Kosti koní byly většinou izolované a tam, kde jich bylo nalezeno více pohromadě, patřily několika jedincům.

Nezanedbatelnou součástí domácího hospodářství byla drůbež, především kur, husy a kachny, a to v obou sledovaných obdobích. Není jistě náhodné, že se z drůbeže dochovaly hlavně kosti nohou a křídel. Četné neurčitelné fragmenty drůbežích kostí dokládají, že velké množství z nich bylo primárně rozbito nebo rozšlapáno. Kromě masa, které bylo vítanou komponentou vrcholně středověkého jídelníčku, byla zřejmě ceněna i vejce, případně peří.

Maso hospodářských zvířat mohlo být nejen kupováno na trhu, ale patrně mohlo pocházet i z vlastního chovu v závislosti na možnostech, které měli obyvatelé města k dispozici. Vlastnímu chovu zvířat nasvědčuje např. přítomnost zbytků starších zvířat (využívaných k reprodukci a za účelem sekundární produkce), výskyt kostí s minimem svaloviny mnohdy dokládající domácí zabíjení zvířat, bourání a dělení masa.

A ke zpestření jídelníčku… Divoká zvířata v archeozoologických nálezech

Zvěřina se v jídelníčku novoměstského obyvatelstva objevovala okrajově, přičemž v naprosté většině případů se jednalo o maso zajíců, spíše náhodně ulovených (upytlačených?) jedinců v blízkém okolí města. V některých souborech se vyskytovaly také zbytky jelenů lesních, avšak ve všech případech se jednalo o fragmenty samčích parohů. Parohy byly významnou surovinou pro výrobu nástrojů každodenní potřeby a dekoračních předmětů. Jejich získávání nemuselo být tudíž spojeno s ulovením zvířete. Liška obecná byla potvrzena jen jednou kostí – dolní čelistí. Výskyt lišky v tomto areálu byl pravděpodobně jen náhodný.

Minimální zastoupení zbytků ryb nebo menších ptáků v souborech nelze odůvodňovat tím, že obyvatelé města jejich maso nejedli. Jako pravděpodobnější se jeví, že se nedochovaly v archeologických situacích, neboť jejich počet nerozšířilo ani plavení vzorků pro archeobotanickou analýzu. Pravděpodobné zbytky kapra obecného (požerákové zuby, lebeční kost a skřelová kost a žebra) byly nalezeny mezi vrcholně středověkými odpadky při stavbě podchodu (1967-1968). Nově bylo jedno rybí žebro zjištěno při opravě kolektoru. Žebro pocházelo z tepelně upravené ryby velikosti lososa.

Za vzácný nález lze považovat pažní kost pravého křídla dospělé koroptve polní, která se dochovala v neporušeném stavu mezi středověkými odpadky zkoumanými v dolní části náměstí. Můžeme se domnívat, že maso koroptví bylo vítaným a zřejmě ne příliš běžným pokrmem.

Nálezy schránek měkkýšů se vyskytly sporadicky, a to v drtivé většině případů při výzkumu na stavbě podchodu (1967-1968). Identifikovány byly: velevrub (3 schránky), škeble rybničná (2 úštěpky schránky) a konečně dovážené ústřice jedlé (1 úštěpek schránky a 6 celých schránek).

A co kočky a psi?

Nálezy šelem, které obklopovaly člověka, se objevují sporadicky. Jak u koček, tak u psů předpokládáme, že se volně pohybovali po areálu města a byli krmeni kuchyňským odpadem. Nasvědčuje tomu přítomnost četných otisků psích zubů na hovězích a vepřových kostech. Většina koček ještě byla nedospělá a zřejmě se jednalo o úhyny. Častěji byly kosti kočky nalezeny při stavbě podchodu ve středu Václavského náměstí. Většinou se jednalo o izolované zbytky různých jedinců. Jen v jednom případě patřilo několik kostí jednomu jedinci, který byl zřejmě pohozen na smetišti.

Psi byli doloženi kostmi několika jedinců. Větší množství kostí patřících jednomu jedinci bylo evidováno dvakrát. Pravděpodobně to byla uhynulá zvířata, rovněž pohozená na haldu odpadků. I takto nálezově chudý materiál naznačil, že nalezení psi byli zástupci několika ras.

 

Další poznatky archeozoologie

Archeozoologické nálezy z Václavského náměstí byly většinou primárně poškozené ještě před tím, než se dostaly na místo svého uložení. Z dlouhých kostí se dochovaly jen hlavice, diafýzy byly rozbité. Stejně poškozené byly i lebky. Na četných úlomcích kostí byly registrovány stopy po sekání, řezání a škrábání. Zachování kostí (na některých zlomcích byly známky povrchového zvětrávání) i druhové zastoupení svědčí o tom, že zvířecí kosterní pozůstatky byly volně pohazovanými kuchyňskými odpadky.

Opálení kostí bylo ojedinělým jevem potvrzeným pouze v několika případech. Povrch některých nálezů měl tmavě hnědou barvou, což mohlo indikovat jejich uložení ve vlhčích místech bez přístupu vzduchu. Podmínky prostředí, kde byl osteologický materiál uložen, mohly být různé.

Hovězí kosti sloužily také jako potrava pro psy. Výskyt kostí mláďat byl méně častý než u skotu, je však nutno počítat právě se psy, kteří navštěvovali smetiště a vybírali hlavně měkčí kosti mláďat. Nálezy kostí přiřazených jediným jedincům (kočky a psi) lze považovat za pozůstatky zdechlin těchto uhynulých zvířat pohozených na smetišti.

V neposlední řadě byly zužitkovány zvířecí kosti při výrobě např. korálků či sanic (tzv. bruslí). Za tímto účelem bylo potřeba vybírat pevné kosti dospělců, aby odolaly mechanickému zacházení. Proto se většina artefaktů obvykle zhotovovala ze záprstních nebo nártních kostí skotu či koní. Z pevné diafýzy těchto kostí byly odsekány tenčí plátky, které byly např. následně děrovány. Z těchto nálezů lze samozřejmě vyvozovat existenci dílen, které se výrobou kostěných předmětů zabývaly. Např. jelen lesní byl zastoupen opracovanými výsadami paroží, které lze považovat za importovaný materiál pro výrobu zboží.

Dlužno dodat, že archeozoologické nálezy byl vesměs nalézány v mocných odpadkových uloženinách, kde byly volně roztroušeny poté, co byly haldy odpadků po určité době sneseny a rozprostřeny do větší plochy.  Žádné zbytky zvířat nebyly v sondách nalezeny na povrchu dláždění prostranství jako součásti vrstvy provozních nečistot, natož zašlapané do vrstvy dláždění. Výjimku tvoří různě mocná a zhutnělá uloženina šedé, místy šedohnědé jílovité hlíny, která podle zjištění sond ve větší míře souvisle pokrývá plochu původního terénu v dolní a střední části dnešního Václavského náměstí. Vrstva má vzhledově spíše charakter rozplaveného sedimentu, místy velmi tuhého, jak byla stlačena narůstáním historického terénu. Její stratigrafická situace vypovídá, že je pozůstatkem původního, antropogenní činností (zvláště komunikační aktivitou) narušeného (podle počasí rozbahněného), povrchu terénu v exponovaném území v předpolí staroměstského opevnění se vstupní branou do města.

Lidské pozůstatky mezi nálezy - stopy pohřbívání

Mezi zbytky zvířat byly nelezeny i dva fragmenty lidských kostí (lidský obratel a část hlavice lidské kosti stehenní). Lidské kosti se spolu s odpadem dostaly na místo svého pozdějšího nalezení taktéž pravděpodobně z okolí Václavského náměstí, případně z větších vzdáleností. Jako příměs deponovaného materiálu na ploše Koňského trhu mohly např. pocházet z raně středověkých pohřebišť, které byly jistě už od středověku narušovány zemními pracemi při stavební činnosti.

Povrch dochované části kloubní plochy je hladký. Část hlavice byla oddělena ostrým nástrojem patrně jedním sekem. Okraje rány nenesly známky hojení. Na okrajích kloubní plochy jsou patrné stopy po ne zcela uzavřené růstové štěrbině. Jednalo se tedy o jedince starého asi 18-20 let. Stav zachovalosti neumožnil určení pohlaví jedince.

Datum vložení: 19.1.2017 | Datum aktualizace: 13.11.2017
Autor: Petr Starec

Použité prameny:
  • Huml, V. 1979: Archeologické poznámky k dějinám Koňského trhu na Nové Městě pražském. Staletá Praha 9, 158-173, 312-313.
  • Kovačiková, L. 2014: Praha – Nové Město, Václavské náměstí. Archeozoologická analýza. Nepublikovaný odborný posudek uložený v archivu Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy.