Středověké sklo z Prahy

Praha, historické jádro

archeologické nálezy středověkého skla v Praze

Zlomky středověkých nádob či okenních výplní se na výzkumech v historickém jádru Prahy objevují v terénních situacích datovaných již od 12. století. Z počátku nepočetné nádoby cizí provenience byly po polovině 13. století nahrazovány výrobky domácích skláren. Sklo se tak postupně stalo běžnou součástí domácností pražských měšťanů.

Studium středověkého skla dnes tvoří nedílnou součást archeologie středověku. Neomezuje se pouze na typologii nádob, ale je oceňováno i pro další informace, které může poskytnout, jako je přiblížení sociální úrovně uživatelů či kulturních a ekonomických kontaktů. Ideální prostředí pro uchování tohoto křehkého materiálu představují odpadní jímky a studny, zatímco v jiných situacích, zejména sídlištních vrstvách, se skleněné fragmenty dochovávají podstatně hůře. Při sledování obliby skleněných nádob pozorujeme v Praze obdobný trend jako ve většině dalších českých měst.

12. až 1. polovina 13. století

S ojedinělými nálezy dutého skla se v Praze setkáváme již od 12. století. První nálezy tohoto stáří pochází z výzkumu v Týnské uličce na Starém Městě, z míst ležících v bezprostředním zázemí centrálního tržiště na Staroměstském náměstí. Jde o unikátní zlomek nádoby z modrého skla malovaného zlatem a emaily, jehož původ lze hledat v byzantských sklárnách. Naprosto odlišné okolnosti provází druhý z nálezů, rovněž z prostoru Starého Města.  Zlomek číše s taženými kapkami, pochází z běžného sídlištního kontextu zachyceného při archeologickém výzkumu v dnešní Konviktské ulici. Nálezy skla se ve vrstvách z tohoto období objevují jen sporadicky. Předpokládáme, že se jedná o výrobky zahraniční provenience, jejichž užívání se omezuje na nejvyšší složky společnosti. V následujícím období počet nálezů skel postupně narůstá, stejně tak se rozšiřuje i tvarová variabilita nádob. Nadále se objevuje vysoký počet importů z jižní, jihovýchodní a západní Evropy, ojediněle i Blízkého východu.

2. polovina 13. až 1. polovina 14. století

Od konce 13. století je výskyt skleněných nádob podstatně častější. Okolností, které k tomu vedly je více, nicméně rozhodujícím faktorem bylo zakládání skláren na našem území, ke kterému docházelo od poloviny 13. století. Rozvoj měst i stoupající nároky obyvatel na úroveň stolování vedly ke zvýšené poptávce po skle, což přispívalo k rozvoji sklářského řemesla. Převážně nevelké soubory skel, které známe z prostoru Starého Města pražského, svědčí o postupném pronikání skleněných nádob do prostředí pražských měšťanů. Z tohoto období pochází také většina nálezů skel malovaných emaily. Pro nálezy je charakteristická výrazná tvarová variabilita a značné množství importů. V závěru tohoto období však podobné nálezy ustupují a začíná výrazně převládat domácí, poměrně unifikovaná produkce.

Ze základního spektra stolního skla se objevují zejména nízké číše zdobené plastickými nálepy či taženými kapkami a v menší míře též lahve. Až v průběhu 1. poloviny 14. století začaly převažovat vysoké štíhlé číše s nálepy, které se od té doby stávají vůdčím tvarem a reprezentují produkci domácích hutí.

Do horizontu sklonku 13. až 1. poloviny 14. století řadíme i mimořádnou kolekci skla, která byla získána ze zásypu studny při archeologickém výzkumu na ploše parcel dvou sousedících domů čp. 379/I a 380/I v ulici Na Můstku. Původ nálezů je nutno hledat nejspíše v hutích na jihu Evropy, snad v Itálii. Unikátním byl pohár na nožce oboustranně malovaný emaily a zlatem, nicméně i další nádoby jsou značně luxusního charakteru a lze se oprávněně domnívat, že takové sklo bylo určeno pro nejvyšší sociální prostředí.

2. polovina 14. až 1. polovina 15. století

Období vlády Karla IV. se neslo ve znamení kulturního a hospodářského rozvoje českých zemí, který se odrážel i v užitém umění a předmětech každodenního života. Vzrůstající počet nálezů středověkých skel ve 14. století, zejména pak v jeho 2. polovině, byl umožněn stoupající produkcí domácích sklářských hutí. Rozvoj a bezpečnost komunikací příznivě ovlivňovaly obchod se sklem a rostoucí bohatství měst s sebou přineslo i rozšiřující se okruh odběratelů skleněných výrobků. Horizont 2. poloviny 14. až 1. poloviny 15. století představuje vrchol četnosti nálezů středověkého skla, jak v Praze, tak v celých Čechách.

Jednotlivé typy skla navazují na starší tradice, přičemž vůdčím tvarem jsou vysoké štíhlé číše, označované jako tzv. číše českého typu, vyskytující se v široké škále tvarů, velikostí a výzdobných detailů. Nejčastěji se setkáváme s tzv. píšťalovitou variantou, vyznačující se mírně kónickým tvarem a v poněkud nižším počtu jsou zastoupeny i číše kyjovité. Dno číší je lemováno charakteristickou plochou terčovitou patkou. Jejich stěny zdobí plastický dekor zpravidla v podobě drobných perličkovitých či větších perlových nálepů a v podstatně menší míře jsou zastoupeny i nálepy srpečkovité.

Pohár na nožce zdobený emaily a zlacením

Skleněný pohár na nožce představuje v celoevropském měřítku unikátní nález. Výška poháru činí 17,5 cm, přičemž průměr okraje dosahuje 12,4 cm. Miskovitá kupa poháru je oboustranně malována emaily a zlatem, její plochu symetricky rozdělují tři stejné znaky, mezi nimiž jsou umístěny figurální motivy v podobě okřídleného draka či baziliška a dvou jezdců na koních. Zbývající prostor vyplňuje vegetabilní ornament a uprostřed dna je umístěn stylizovaný rostlinný dekor. Jako dělící znaky slouží trojice erbů ve tvaru trojhranného gotického štítu s modrým pruhem v hlavě a stříbrno-červeným šachováním v dolním poli. Na modrém pozadí je vyobrazena figura zlatého lva kráčejícího vpravo. Pohár na nožce je tvar, se kterým se v evropském středověkém sklářství setkáváme jen sporadicky. Stejně tak je ojedinělá i kombinace heraldického, zoomorfního a antropomorfního výzdobného motivu. Zarážející je též precizní provedení malby a detailní zachycení obličeje jezdce či hlavy koně a „baziliška“. Dekor je navíc bohatě doplněn zlacením. Pohár pochází s největší pravděpodobností z některé ze severoitalských skláren, snad z nejvýznamnějšího výrobního centra na Muránu u Benátek. Středověké malované sklo, povětšinou nižší kónické číše, představuje zvláštní skupinu nálezů poukazující na mimořádné sociální prostředí. Vzhledem k nízkému počtu nálezů ve srovnání s jinými skupinami skel a výskytu vázaném na vyšší společenské prostředí se zdá, že se jednalo o nádoby určené spíše k reprezentačním účelům než k běžnému stolování.

Další z typických tvarů vrcholně středověkého sklářství v Čechách představují nízké číše s taženými kapkami a zrníčky modrého skla, jejichž výskyt je doložen již od závěru raného středověku. Se vzrůstajícím množstvím nálezů skla ve 14. století stoupá i zastoupení číší s taženými kapkami, které se ve značném počtu objevují ve všech reprezentativních souborech z historického jádra Prahy až do poloviny 15. století. Zatímco pro nálezy datované do 14. a 15. století není důvod pochybovat, že se jedná o výrobky místních skláren, což potvrzují i archeologické nálezy z hutí na severu a severozápadě Čech, u nádob spadajících do dřívějších časových období zůstává otázka původu nejistá.

Menší číše zdobené plastickými nálepy tvoří široce variabilní skupinu nálezů, odlišující se jak tvarem a velikostí nádob, tak užitým dekorem či místem původu. Setkáváme se jak s číškami s drobnými perlovými nálepy, tak většími terčovitými či hrotitě vytaženými a ojediněle i s natavenými vlákny. Jindy jsou stěny číší modelovány optickým dekorem a nechybí ani varianty s hladkými stěnami.

V podstatně menším počtu se v nálezovém inventáři objevují lahve, a to ve třech základních provedeních. Nejjednodušší jsou prosté hladké lahve s vpíchnutým dnem. Složitější konstrukce jsou lahve s vertikálními žebry a úzkým hrdlem zdobeným spirálovitě nataveným vláknem. Poslední skupinou jsou pak lahve s vnitřním prstencem. Specifickým lahvovitým tvarem je tzv. kutrolf, vyznačující se zpravidla vícenásobným trubicovitým hrdlem. Výjimečně se v archeologickém materiálu setkáváme i s dalšími, vesměs importovanými, typy dutého skla jako jsou konvičky, šálky, misky nebo závěsné lampy.

V 2. polovině 14. století již skleněné nádoby nepředstavovaly luxusní výrobek dostupný pouze omezené skupině obyvatel. Rozšíření počtu uživatelů umožnila do značné míry rozvíjející se domácí sklářská výroba, která zprostředkovala dostupnost skleněných nádob širšímu okruhu obyvatel. Přesvědčivým dokladem této skutečnosti je etablování skla v prostředí pražských měšťanů (řemeslníci, drobní obchodníci apod.). Náklady na zakoupení skleněných nádob již nepřesahovaly jejich možnosti a duté sklo se postupně stalo stabilním doplňkem středověkých domácností. Tato situace je dobře patrná na Novém Městě pražském, kde se po jeho založení usazují především měšťané českého původu. Jako příklad může posloužit kolekce skel z Vodičkovy ulice, pro niž je charakteristická poměrně unifikovaná tvarová náplň s převahou číší českého typu a ojedinělým výskytem nižších číší s perlovými nálepy.

Z písemných pramenů se dozvídáme, že v tomto období v Praze působila také řada sklenářů. Mezi jejich hlavní činnosti patřilo osazování oken skleněnými tabulemi a terčíky, ačkoliv toto sklo s dlouhou životností je v archeologických nálezech doloženo jen ojediněle a v relativně nízkém počtu. Přítomnost sklenářů také nepřímo dokládá postupné šíření zvyku zasklívání oken i do vyššího měšťanského prostředí.

Ze stejného období pochází také mimořádně velké a tvarově bohaté soubory středověkých skel. Za všechny uveďme kolekce získané při archeologických výzkumech realizovaných v 70. letech 20. století v souvislosti s výstavbou obchodních domů Kotva a Máj. Soubory obsahují tisíce fragmentů, z nichž se podařilo rekonstruovat desítky skleněných nádob.

2. polovina 15. až počátek 16. století

Rozkvět českého středověkého sklářství spadající do období 2. poloviny 14. a 1. poloviny 15. století bývá spojován s rozvojem a stabilitou českého státu za vlády Lucemburků. Poté zaznamenáváme výrazný propad výskytu dutého skla. Zároveň stagnuje výroba a snad i klesá obliba skleněných výrobků. Ze známých nálezů spadá svým datováním do uvedeného časového horizontu pouze kolekce skla pocházející z jedné z odpadních jímek zachycených při archeologickém výzkumu v areálu bývalých kasáren na náměstí Republiky a dále soubory skla z výzkumu domovního bloku mezi ulicemi Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova na Novém Městě pražském.

hmotná kultura

k.ú. lokalita - areál region datace materiál typ souboru - identifikátor
Praha vrcholný středověk sklo
město

Datum vložení: 2.12.2016 | Datum aktualizace: 17.2.2017
Autor: Anna Žďárská

Použité prameny:
  • Černá, E. – Frýda, F. – Himmelová, Z. 2005: Nálezy skel v sídlištním prostředí. In: Historie sklářské výroby v českých zemích I. Praha, 84–103.
  • Černá, E. – Podliska, J. 2008: Sklo – indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech. In: P. Sommer – V. Liščák eds., Colloquia mediaevalia Pragensia10, 237 – 256.
  • Musílek, M. – Žďárská, A. 2014: „Z Čech až na konec světa.“ Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I. Staletá Praha 2014/2, roč. 30, 2–17.
  • Podliska, J. 2009: Sklo v proměnách staletí. In: P. Juřina a kol., Náměstí Republiky. Výzkum století, Praha, 163–169.
  • Špaček, J. 2000: Rekonstrukce výzdoby emailového poháru na nožce z nálezu v Praze 1 – Na Můstku. In: Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla, Čelákovice, 9–11.
  • Žďárská, A. 2014: Středověké sklo z Prahy. Praha.