Opevnění Nového Města pražského a jeho archeologický výzkum

Praha 2, Nové Město

ulice Boženy Němcové a Sokolská

archeologicky doložené úseky gotické hradby

Větší část gotického opevnění Nového Města pražského je dnes skryta pod terénem města. Tíha jeho bližšího poznávání tak zůstává především na archeologii. Jedině archeologické metody mohou přinést zjištění přesného průběhu novoměstského opevnění v některých neznámých úsecích, které zůstaly skryty pod povrchem dnešních chodníků, ulic a městských parků, které postupně od 2. poloviny 19. století nahradily hradební pásmo. První archeologické poznatky o trase a podobě zaniklého opevnění Nového Města pražského byly získány až na konci 60. let 20. století.

Bastion XXXI v Horské ulici – gotická hradba skrytá v barokním úseku opevnění na Karlově

V souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí barokního opevnění v oblasti Karlova byly, počínaje rokem 2001, zahájeny také práce na revitalizaci bastionu XXXI "Božích muk" v Horské ulici v sousedství někdejší augustiniánské kanonie na Karlově. Při následných zemních pracích bylo podle očekávání objeveno zdivo gotické hradby Nového Města pražského, které tvoří severní opěrnou zeď barokního bastionu. V části zkoumaného jižního líce středověké hradby, do té doby skryté v zemním bastionovém zásypu, byla sledována i základová partie této významné památky.

Bastion XXXI před rekonstrukcí

Povrch terénu bastionu si po staletí udržoval rovinný charakter se dvěma svahem oddělenými a převážně přirozeně zatravněnými terasami až do poloviny 19. století. Ve 30. letech 19. století zde proběhly drobné úpravy a počítalo se zřízením vyhlídky. Od konce 19. století zde stála desinfekční budova (čp. 1751/II) a další objekty s kotelnou. Ve druhé polovině 20. století postupně zarůstal náletovou vegetací a zcela zpustl. Než začala na počátku našeho století jeho rekonstrukce, byla na něm řada vzrostlých stromů. Z vlastní plochy bastionu se stala zároveň skládka suti i domovního odpadu z okolí. Mezi sutí byly i hromady původních stavebních článků a dalšího materiálu, které zde zůstaly např. po stavebních úpravách barokního opevnění v souvislosti se stavbou Nuselského mostu nad údolím Botiče z konce 60. let 20. století. Další skládka suti pocházela ze zmíněné zástavby, které zde postupně vyrostla od konce 19. století. Na východní straně bastionu ještě stála do naší doby zchátralá přízemní budova „dezinfekční stanice infekční nemocnice za Karlovem“ z roku 1893. Bastion i jeho blízké okolí (Horská ulice, horní část Folimanky) bylo hojně využíváno bezdomovci, narkomany apod.

Z čeho se stavělo?

Charakter a provenience hlavních použitých hornin

Výhradním stavebním materiálem sledovaného úseku Karlova novoměstského opevnění (vnější líc gotické hradby na severní straně bastionu) jsou sedimentární horniny letenského souvrství ordovického stáří (starší prvohory – stratigrafické oddělení beroun), které jsou obecně reprezentovány drobami a pískovci s vložkami břidlic. Ve sledovaném zdivu převažují odolnější pískovcové a drobové horniny letenského souvrství, které se vyznačují hnědošedou barvou, převážně deskovitě protaženým habitem a nevelkou tloušťkou vyplývající z charakteru přirozené tenké vrstevnatosti zde použitých sedimentů. Původ tohoto výhradně lomového materiálu můžeme hledat v nejbližším okolí lokality. Horniny letenského souvrství tvoří skalní podklad místa i širšího okolí.

Na mnoha místech, hlavně na svazích obrácených ven z města, byl bezpochyby získán stavební kámen využitý pro výstavbu gotického opevnění. Strmé lomové stěny v předpolí hradeb pak ještě zlepšovaly obranyschopnost města.

Na budování všech dalších petrograficky posuzovaných zdiv v areálu bastionu a jejich oprav, která jsou bez výjimky mladšího data, byl již kámen dovážen.

V odkrytém úseku severní zdi bastionu (navazující ve střední části na středověkou hradební zeď) převládají šedočerné jílovité a slídnaté břidlice dobrotivského souvrství (ordovik, stratigrafické oddělení dobrotiv). Dobrotivské břidlice vystupují v nadloží či podloží ordovických křemenců a často mohly být oba typy sedimentů dobývány společně (např. zářez železnice u Hlavního nádraží).

Nejmladší partie zdiva v trase gotické hradby na severní straně bastionu a opravované partie jsou zbudovány hlavně z křídových opuk. Nejpravděpodobněji se jedná o kámen z petřínsko-bělohorských lomů, nelze však vyloučit i možnost, že jde o druhotně využitý stavební materiál. 

Petrografický rozbor odkryté části gotické hradby

V rámci záchranného archeologického výzkumu při rekonstrukci bastionu XXXI „Božích muk“ byl proveden petrografický výzkum odkrytého gotického zdiva, které bylo objeveno při snižování úrovně zemních zásypů vnitřní konstrukce bastionu. Horninovou skladbu památkově chráněného objektu určoval RNDr. Jan Zavřel makroskopicky, bez použití mikroskopických a chemických metod. Na severní straně bastionu byly vyhodnoceny tři navazující partie zdiva.

Východní (nasedající na ordovický skalní podklad) tvoří původní gotická zeď městského opevnění vystavěná z lomových drobových břidlic, pískovců až křemenců letenského souvrství ordovického stáří, což je místní materiál. Při rozsahem nevelké opravě koruny zdiva středověké hradby v minulosti bylo použito zlomků cihel, importovaných lomových křídových opuk a ojediněle ordovických křemenců.

Prostřední (navazující na výše zmíněné zdivo a pokračující k západu) partie zdiva je složená převážně z lomových bloků a kamenů břidlic dobrotivského souvrství ordoviku (importovaná hornina, místy s hojnou příměsí cihel, sporadicky též z jednotlivých opukových kamenů, drobových letenských břidlic až pískovců a skaleckých křemenců ordovického stáří.

Západní (navazující na zdivo s dominujícími dobrotivskými břidlicemi a pokračující k západu) je tvořené převážně lomovou opukou, ojediněle kameny drobových břidlic a pískovců letenského souvrství a cihel. Toto novověké zdivo je místy proloženo navážkou. Jednotlivé kameny jsou značně navětralé a vlivem častého zavlhčování (srážkovou vodou, vlhkostí z okolního zásypu bastionu) došlo ke zpráškovatění a působením mrazů též k hojnému rozpukání opukových kvádříků. Její materiálová skladba je zcela odlišná od starších partií zdiv na severní i jižní straně bastionu.

Středověké schody?

Během archeologického výzkumu v roce 2003 byly objeveny pod svahovou sutí při západním boku bastionu, a to při styku původního novoměstského opevnění a barokního bastionu schody. Celkem sedm stupňů schodiště je vysekáno do skalního podloží, vystupujícího při styku gotické zdi a opěrné zdi bastionu. Jednotlivé stupně jsou přibližně 0,2 m vysoké a 0,3 až 0,5 m hluboké. Šířka schodů se od nejspodnějšího rozšiřuje směrem nahoru z cca 0,7 na cca 1,0 m. Od nejvyššího stupně schodiště pokračuje směrem ke spojnici gotické zdi a bastionu plošina cca 1,2x2,6 m, která je rovněž vysekána do vystupujícího skalního bloku. Úroveň této partie je asi o 5 cm vyšší než přilehlá úroveň předsazeného úseku jižní opěrné zdi bastionu. Dnes je tento výjimečný pozůstatek vertikální komunikace kolem hradeb skryt pod železnou plošinou při nově zřízeném průchodu gotickou hradbou z Folimanky do Horské ulice.

Barokní bastion XXXI „Božích muk“ byl prakticky přistavěn z jihu ke gotické hradbě Nového Města pražského. Dnes při vstupu na rekonstruovaný bastion z Horské ulice procházíme místem, kde původně pokračovala hradební zeď po skalním hřbetu dále na východ. Ta byla v těchto místech v baroku ubourána, aby bylo možné obsluhovat stavbu bastionu. Po odstraněné gotické zdi však zůstala stopa v odkryté části skalního podloží tam, kde začíná kurtina barokního opevnění, která odtud pokračuje východním směrem k někdejší velké nárožní věži – tzv. Malířské baště. Na ochozu kurtiny je také možné spatřit další torzo zdiva gotické hradby. Totiž kurtina spojující bastiony XXX a XXXI nad údolím Botiče vznikla zesílením, tj. prostým obestavěním linie středověké hradby, která zde původně nepřesahoval šířky dvou metrů.

Pokračování gotické hradby východním směrem ke Karlovu

Středověké Novoměstské opevnění v ulici Sokolská

Karlovská hradební zeď Nového Města pražského byla ve východní polovině Sokolské ulice objevena v zimě roku 1969. Hradba byla odkryta v severojižním směru v délce cca 120 metrů výkopem pro vodovodní potrubí mezi domy čp. 1791/II a čp. 1798/II. Probíhá souběžně se Sokolskou ulicí a mělce pod povrchem vozovky. Západní líc zdi, tvořící východní stěnu bagrované rýhy, prochází téměř středem vozovky ve vzdálenosti 9,8 m od východní fronty domů. Zdivo hradby v Sokolské ulici vystupuje až 30 cm pod povrch dnešní vozovky a je zde zachováno až do výše cca 1 metru.

Zachované relikty hradby v Sokolské ulici umožnily poprvé archeologicky poznat způsob stavby a materiál užívaný pro výstavbu novoměstských hradeb v době Karla IV. Zeď v této části Nového Města byla sestavena z pískovců až křemenců ordovického stáří (starší prvohory), což je místní lomový materiál. Kámen byl kamenicky opracován do různě velkých kvádrů, velké, o rozměrech cca 35 x 20 cm se ve zdivu střídaly s řádky nižších kamenů až plochých desek (cca 36 x 5 cm). Pojivem mezi kameny byla zrnitá vápenná malta. Původně nadzemní zdivo bylo položeno na mírně rozšířený předzáklad, který přesahoval líc na západní straně o 8 cm.

Archeologický výzkum na Karlově – ulice Boženy Němcové

Krátký úsek opevnění jižní části Nového Města pražského byl odkryt v ulici Boženy Němcové v severovýchodním sousedství kostela a kláštera na Karlově v roce 2011. Relikt základové partie hradební zdi byl objeven při obnově vodovodu před domem čp. 455/II. Hradba probíhá téměř v severojižním směru.

Koruna torza základové partie zdi v dochované výšce cca 70 cm a široké až 2,05 metru leží v hloubce jen 30 cm pod povrchem vozovky. Základ hradby byl částečně zahlouben do podložního okrově žlutého tuhého jílu s valouny a úlomky křemenců, který zde tvoří pokryv navětralého skalního podloží.

Datum vložení: 30.11.2016 | Datum aktualizace: 17.2.2017
Autor: Petr Starec

Použité prameny:
  • Cymbalak, T. 2013: Ke Karlovu ppč. 2470/1, Boženy Němcové ppč. 2470/2. In: Zdeněk Dragoun a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2011-2012, Pražský sborník historický 41, 522-523.
  • Huml, V. 1973: Nálezy středověké keramiky z Prahy 2, Sokolské ulice, Archeologické rozhledy 25/3, 340-344. Chlupáč, I. et al. 1992: Paleozoikum Barrandienu (kambrium – devon). Praha.
  • Starec, P. – Valtr, L. 2003: Bastion „U Božích muk“ v Praze na Karlově – dosavadní poznatky archeologického a stavebně historického průzkumu, Staletá Praha 24, 209-224.
  • Zavřel, J. 2011: Praha 2, Nové Město – Horská ulice. Petrografický rozbor historických zdiv v oblasti bastionu Božích muk. Nepublikovaná zpráva uložená v archivu Oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy.