Praha doby Karla IV. – založení Nového Města pražského

Praha 1, Praha 2, Nové Město

urbanistický počin Karla IV. a jeho význam pro historii a současnost

Založením Nového Města pražského Karel IV. inicioval, navrhl a fakticky realizoval správní, kulturní a hospodářské centrum střední Evropy, které svým rozsahem nemělo v celé Evropě průběhu 14. století obdoby. Počin založení a výstavby nepochybně představuje nejmohutnější středověké urbanistické dílo realizované v tak krátkém čase, jehož funkce kontinuálně přetrvala do našich dnů.

Historický exkurz a počátky Nového Města pražského

Úchvatné a velkorysé novoměstské založení odjakživa lákalo generace historiků, archivářů, stavebních historiků i archeologů, kteří tento ojedinělý urbanistický počin studovali snad ze všech možných směrů pohledu. Jak již tomu tak bývá, každé další studium, každý další objev či hmotný nález s sebou přináší nekonečné množství dalších otázek a ty nejobtížnější souvisejí se samotným záměrem, koncepcí a úmyslem zakladatele, které dodnes trápí další a další generace badatelů. Především je nutno se zamyslet nad enormním teritoriálním rozsahem městského založení, které ve své podstatě postačovalo rozvoji města po celých dlouhých pět set let až do průmyslové revoluce v polovině 19. století. Až tehdy hradbami opevněný areál přestal postačovat novému přílivu obyvatelstva a rozvoji průmyslových podniků a vznikají nové sídelní aglomerace (Vinohrady, Karlín, Žižkov, Holešovice či Smíchov) navázané na rozvoj industrializovaných předměstí.

Rozsah města mohl býti stejně tak dobře výsledkem předimenzovaných představ panovníka, podobně jako jejich nenaplněním. Existence rozsáhlých nezastavěných ploch uvnitř města mohla počítat s jeho předvídatelným rozvojem, avšak rovněž mohla ovlivněna poměrně složitou geomorfologickou situací pražské kotliny.

Neméně zajímavý problém představuje panovníkova představa o soužití obou sousedících měst, tedy Starého Města pražského se starou sídelní tradicí a města Nového, jehož věnec opevnění a zástavby fakticky odřízl staroměstský prostor od všech suchozemských přístupových komunikací. Že tento fakt dlouhodobé činil problémy je nasnadě. V této souvislosti se ještě zaměřme na další zásadní problém novoměstského založení, kterým je jeho situování. Karel IV. nepochybně programově demonstroval svoji vizi prezentovat Prahu jako Řím severu se vší okázalostí. Proč tedy nenapodobil římský komplex dvou měst situovaných na obě strany opevněného hradu, když v Praze se tato možnost přímo nabízela v plochém a příhodném georeliéfu Bubenče či Dejvic se starou sídelní tradicí. Hrála v tomto aktu držba rozsáhlých pozemků na pravém břehu Vltavy oblíbeným řádem posledních Přemyslovců křižovníky s červenou hvězdou, kteří na oplátku dostali od panovníka na starosti farní správu nově vznikajícího města či výhodnost geomorfologické podoby pražského pravobřežní a možnost napojení druhého významného pražského hradu do novoměstského opevnění? A tak bychom mohli pokračovat dále a klást si mnoho dalších nezodpovězených otázek souvisejících s novoměstským založením. Je však nanejvýše jasné, že vize a záměry panovníka se musely setkat s realitou, možnostmi a pragmatickými úvahami.

Monumentalita a rozsah Nového Města pražského

Během velmi krátké doby byla vně městských hradeb Přemysla Otakara II, chránících Staré Město pražské zastavěna plocha přesahující dva čtvereční kilometry (240 hektarů) a dimenze základních stavebních článků města, ulic či veřejných prostranství poskytují dostatečný prostor i v době současného životem kypícího velkoměsta s městskou hromadnou dopravou a automobilovým provozem. Plocha hlavních náměstí svým rozsahem přesahovala půdorysnou rozlohu průměrných středověkých měst tohoto období. Obdivuhodná byla délka (přes 750 metrů) či šířka (přes 60 m) náměstí a neobvykle velkorysých dimenzí dosahovaly i šířky hlavních ulic od 18 do 27 metrů.

Územní plán a urbanistický koncept

Založení Nového Města pražského pochopitelně vycházelo z geomorfologické situace, dosavadní zástavby a stávající majetkové držby. Druhou základní premisou výstavby města byla více než stoletá znalost a zkušenost s výstavbou i životem středověkého města. Těmi stavebník disponoval, a to v celoevropském rozsahu, čímž se významnou měrou rozšířily jeho inspirační zdroje. Karel IV. v době přípravy urbanistického konceptu Nového Města již měl procestovánu celou Evropu od východu na západ i od severu na jih a jeho pohnutky mohly ovlivnit desítky navštívených měst.

Je zřejmé, že jimi nebyla města s hustou zástavbou, těsnými uličkami a drobnou parcelací, ale mohutná obchodní centra té doby v Pobaltí či střední Itálii. Nelze však zcela pominout zcela zásadní vliv pravidelných a velkorysých založení posledních Přemyslovců, na jejichž odkaz Karel IV. velmi rád odkazoval. Proces urbanistické koncepce rovněž vycházel z panovníkovy snahy koexistence obou městských založení, tedy již existujícího Starého a nově se rodícího Nového Města pražského. V neposlední řadě je nutno zmínit vliv symboliky a náboženských idejí na podobu světa středověkého člověka. Symbol pomáhal středověkému člověku pochopit smysl, souvislosti a tlumočil mu realitu. Město, podobně jako klášter, bylo místem řízeného společenského života se společnými prvky, kterým byla uzavřenost (hradbou či zdí), pravidelnost a řád – v tomto případě božský. Klášter byl předobrazem ráje, zatímco předobrazem středověkého města byl Jeruzalém – město nebeské.

Jeruzalém jako předobraz Nového Města pražského?

S Jeruzalémem jako městem ležícím ve středu světa a jeho početnými zobrazeními v různé idealizované či skutečnosti se blížící podobě se setkáváme během 12. až 14. století pravidelně. Je tedy zřejmé, že některé z početných půdorysů Jeruzaléma, prvního města zobrazovaného v půdorysných schématech, studoval přímo Karel IV. v souvislosti s promýšlením koncepce městského založení. To potvrzuje i jeho dar z roku 1349 svatovítské kapitule v podobě rukopisu „Descriptio terrae sanctae“, obsahujícího podobný půdorys. Asi nás v této souvislosti příliš nepřekvapí, že půdorys Nového Města pražského se půdorysu Jeruzaléma v mnohém podobá. Plány a záměry stavebníka a zakladatele musely být umírněny a transformovány do uskutečnitelné podoby „dobrou radou“ mistra či mistrů, kteří s obdobnými realizacemi velkolepých záměrů měli nějakou zkušenost. K naší velké škodě se nám bohužel žádné původní plány nedochovaly a nemáme ani žádný popis města z této doby, čímž jsme odkázáni výhradně na novověké plánové a ikonografické prameny 18. a 19. století. Z nichž je však zcela zřejmé, že zakladatel společně se svým architektem navrhl město zcela v duchu těch nejlepších teoretických znalostí a doporučení nejznámějších teoretiků staveb měst té doby (především „Deset knih o umění stavitelském“ Leona Battista Albertiho) vycházejících z těch nejlepších antických tradic (Marcus Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře). Jedinečná politická a hospodářská koncepce města splňovala podmínky ideálního města se správně rozmístěnými areály, situovanými ulicemi a veřejnými prostranstvími, řemeslnickými oblastmi, obchodními centry či separovanými problematickými provozy, a to vše v místě vzdušném, správně vystaveném působení klimatických vlivů s dominantními geomorfologickými polohami vyhrazenými nejvýznamnějším sakrálním stavbám.

Mistr – stavitel neznámý... Vilém z Avignonu, Matyáš z Arrasu, Petr Parléř?

Kdo však byl tím schopným rádcem a mistrem Karla IV. při realizaci jedinečné politické a hospodářské urbanistické koncepce bohužel nevíme, plně v duchu anonymity středověkého umění. Na základě známých faktů je však možno mezi nejpravděpodobnější autory novoměstského konceptu považovat mistra Viléma z Avignonu, kterého si v roce 1333 přivedl biskup Jan z Dražic nebo ještě spíše Matyáše z Arrasu, kterého do Prahy v roce 1342 přivedl sám Karel IV. s celou stavební hutí. Ve sledované době bylo velmi časté, že stavitelem města býval stavitel katedrály. A tím byl právě od roku 1342 Matyáš z Arrasu, jehož portrétní busta zaujímá zcela výjimečné místo v triforiu katedrály sv. Víta mezi rodinnými příslušníky panovníka. Jestliže byl základní kámen Nového Města pražského položen 26. března roku 1348, měl na přípravu urbanistického konceptu dostatek času. Na jeho realizaci mohl až do své smrti v roce 1352 osobně dohlížet, kdy jej v čele chrámové stavební huti nahradil Petr Parléř.

Vyměření Nového Města pražského

Ideový záměr otce zakladatele transformovaný do podoby konkrétní urbanistické studie bylo nutno přenést do členité krajiny s množstvím přírodních roklí, strží či vodotečí a především do krajiny již částečně zasídlené. Výstavba Nového Města pražského musela ve větší či menší míře respektovat starší sídelní jednotky či významné profánní a především sakrální solitéry.

Na vyměření města se základě jasné urbanistické koncepce bezpochyby podílely početné týmy agrimensorů (zeměměřičů), jejichž možnosti, vycházející především z antických znalostí, nebyly velké, ale schopnosti mimořádné. Základem každého dispozičního řešení byla pravidelná geometrická osnova, jejíž vzájemné poměry a vztahy dávaly celkové podobě urbanistického řešení harmonický ráz a podobu na základě jasných matematických relací. Kromě antických tradic se konstrukční metody proporčních sítí opíraly i o nejnovější výsledky arabských aritmetiků z průběhu 10. až 12. století, ale také o symboliku čísel vycházejících ze středověké mystiky. Přesto každý objekt byl v rámci města správně umístěn a dimenzován s ohledem na územní plán i urbanistickou koncepci, která v sobě však spojovala čistě prozaické politicko-reprezentativní, rezidenční, správní, ekonomické i kulturní aspekty, spojené se skrytou symbolikou motivovanou dynastickými, bohemocentristickými, imperiálními, ekonomickými a státně sakrálními snahami. Stručně řečeno byly dány jasné představy o situování obytných, výrobních či distribučních zón města i komplexů duchovní správy uspokojujících potřeby obyvatel nového města i jeho návštěvníků. Značný důraz byl kladen na komunikační síť jako základní osnovu organizace dopravy a infrastruktury města, která byla fixována na polohu městských bran, hlavních dopravních uzlů a tvořena dostatečně dimenzovanými přímými širokými ulicemi.

Příběh vzniku města…

K vlastnímu vyměření základních proporcí města v terénu muselo dojít v průběhu podzimních měsíců roku 1347, tedy mezi vyhlášením záměru výstavby Nového Města pražského křivoklátskou listinou v dubnu téhož roku a položením základního kamene v březnu roku 1348. Vzhledem ke skutečnosti, že většina pozemků určených k výstavbě města byla zemědělsky využívána, došlo zřejmě k faktickému vyměření města až po sklizni roku 1347. V podzimních měsících tedy do terénu vyrazily skupinky geodetů s jednoduchými přenosnými a na stativu osazenými úhloměrnými kříži (gromy), s jejichž pomocí byla vyměřena základní osnova města. Nezbytnou kostrou vlastního technického vyměření projektu do terénu byly dvě osy protínající se v pravém úhlu. Ta severojižní se podle římských geodetů nazývala „cardo“, na ni kolmá západovýchodní „decumanus“ a průsečík byl „terminus medius“ či „tetrans“. Podstatou vyměřování bylo s pomocí úhloměrného kříže (s okuláry či pomocí stojících kolíčků nebo svislých olovnic) na daném místě stanovit přímý a na něj kolmý směr a tyto směry vyznačit v terénu zatlučením kolíků do země či postavením dalších měřičských pomůcek. K vyměřování velmi pravděpodobně docházelo až po setmění, jelikož světelné zdroje poskytovaly na větší vzdálenosti výrazně přesnější orientaci a výsledky. Vyměřovat se tedy muselo za dobré viditelnosti a slušného klidného počasí. Od stanovení hlavních přímých a kolmých směrů již byl pouze krok k podrobnějšímu vyměření jednotlivých stavebních bloků na principu pravoúhlých trojúhelníků (s poměrem stran 3 : 4 : 5) skládajících obdélníky s proměnlivou délkou stran v konstantních poměrech (např. 2 : 3 a jejich násobků).

Nyní již zbývá pouze stanovit ono „cardo“ či „decumanus“ a narýsovat si půdorys Nového Města pražského tak, jak jej na podzim roku 1347 v průběhu klidných večerů za svitu loučí a hlasitého pokřikování vyměřovali dvorní geometři Karla IV. do neklidného terénu mezi hradbami Starého Města a Vyšehradu až po Psárské návrší v prostoru dnešní Pankráce. Panovníkova snaha založit „jedno město jednoho těla se Starým Městem“ podmínila nutnost jejich vzájemného pevného kompozičního propojení. K tomuto navázání se jako nejpříznivějším jevil specifický pravidelný útvar Havelského města vysazeného poměrně pozdě (nejstarší zpráva z roku 1265) do jihovýchodního segmentu Starého Města pražského s přímočarou osnovou a kolmým navazováním ulic a náměstí.

Tento nejmladší, nejpravidelnější a nejblíže Novému Městu pražskému se nacházející útvar se spojil v jednotný kompoziční celek s dolní částí Nového Města pražského a jeho hlavním tržním prostorem Koňským trhem (Václavské náměstí), které je trasováno kolmo na Havelské město a okolní ulice jsou na něj kolmé či rovnoběžné (Příkopy, Jindřišská, Opletalova, Panská a Politických vězňů). Porovnáváním jednotlivých vzdáleností mezi hlavními komponenty novoměstského založení dojdeme ke stanovení základní měrné jednotky jednoho zemského provazce používaného v průběhu 14. století (cca 30,8 metru). Vodorovně s hlavní osou Havelského města (Rytířská ulice) byla vedena ve vzdálenosti 12 provazců hlavní západovýchodní osa novoměstského založení, kterou se stala severozápadní strana Jindřišské ulice se středem (cardem) v místě kde se protnula s jihovýchodní frontou Václavského náměstí (dnešní roh s Vodičkovou ulicí). Podobně jako Václavské náměstí spojovalo Staré Město přímým směrem s jednou z hlavních městských hradeb v prostoru dolního Nového Města, byla trasována Ječná ulice jako hlavní kolmá komunikační osa spojující Dobytčí trh s další důležitou městskou branou.

Základní členění Nového Města pražského

Velkolepá a do detailů promyšlená koncepce výstavby města již skutečně předznamenávala příchod nového věku, věku renesance a se středověkem již měla pramálo společného. K této skutečnosti přispěla i existence podrobných zákonných norem a předpisů, kterými byly stavební aktivity i následný život ve městě jasně determinován.

Jednalo se především o nařízení upravující výstavbu, a to jak dispozičně, proporčně či materiálově (omezení půdorysu či výšky staveb; z důvodu častých požárů preference staveb z kamene), tak i termínově (zahájení stavby a její dokončení). Významným faktorem se rovněž jeví snaha panovníka o prosperitu města, přičemž jeho snahou bylo omezení hypotéčního zadlužení jeho nových obyvatel formou časově omezeného osvobození od daní v případě realizace kamenných novostaveb či rozdělování stavebních parcel přímo z rukou panovníka, který byl jejich vlastníkem. Většinu pozemků získal Karel IV. ještě před zahájením výstavby města výkupem či směnou pozemků s řádem křižovníků s červenou hvězdou, kteří byli jako oblíbený řád posledních Přemyslovců majiteli velké většiny pozemků na pražském pravobřeží před hradbami Starého města pražského.

Pravidelné vyměření Nového Města pražského nám umožňuje jeho členění do čtyř logických a jasných urbanistických celků s různými projevy integrace starších sídelních forem, pravidelnostmi založení, hustotou zástavby, využitím plochy, situování funkčně-provozních areálů a dalších komponent urbanistického záměru.

Nejpravidelnějším půdorysem bezpochyby zaujme geometricky komponované a pravidelné severovýchodní okolí Koňského trhu (Václavského náměstí), které je páteří této střední části Nového Města pražského vázaného na pozdější svatojindřišskou farnost a čtvrť (tzv. dolní Nové Město pražské). Ta na jihu sousedila s druhou významnou částí města, se svatoštěpánskou oblastí a farností vznikající okolo druhého nejvýznamnějšího veřejného prostranství, kterým byl Dobytčí trh (Karlovo náměstí). Tato druhá významná část, tzv. horní Nové Město pražské, je charakteristická uvolněnějšími kompozičními zásadami dodržujícími však kompaktní skladebné schéma vázané na rozsáhlé centrální tržiště. V severní části města, v prostoru mezi čtvrtí svatého Jindřicha a vltavským břehem, vzniklo třetí významné náměstí v podobě Senného trhu (Senovážné náměstí) a ještě severněji od něho muselo novoměstské založení do svého obvodu citlivě zakomponovat rozsáhlé a přes sto padesát let se kontinuálně vyvíjející osídlení historické Petrské čtvrti s románskou bazilikou sv. Petra Na Poříčí. Čtvrtou, svéráznou, členitou a v počátcích Nového Města minimálně zastavěnou částí města byl jeho jižní okraj nad údolím Botiče, který byl v průběhu výstavby města tvořen rozsáhlými plochami zahrad, vinic, sadů a polí, ale také strží, roklí a vodotečí. V této zahradě rajské, v místě klidu a tichého rozjímání na ploše rozsáhlých zelených ploch vzniklo pouze několik solitérních staveb souvisejících především s duchovním rozměrem zakládaného velkoměsta (církevní objekty a komplexy).

Přípravy na založení Nového Města pražského

Praha jako politické, duchovní a kulturní centrum

Velkorysé státní, ekonomické a urbanistické plány karlovského konceptu odrážely jeho celoevropské politické ambice v duchu oživené velké říšské myšlenky. Aby Praha mohla bezezbytku plnit úlohu hospodářského a politického centra, sídla vlády i středobodu uměleckého a vědeckého života, bylo nutno město zajistit nejen po stránce materiální, ale též ideové. Odtud pramení veškeré panovníkovi snahy o získání suverenity církevní i kulturní, kterou velice dobře známe ze známých listin vydaných v průběhu 40. let 14. století. Vše bylo zahájeno bulou Klementa VI. vydanou 30. dubna 1344 v Avignonu, kterou bylo zřízeno pražské arcibiskupství, podřízené přímo papeži. Následovala Karlova volba králem římským 11. července 1346, a po smrti jeho otce Jana Lucemburského 25. srpna 1346 i jeho korunovace 26. listopadu téhož roku. Emancipační snahy jsou dovršeny 26. ledna 1347 papežským posvěcením založení pražské univerzity. Suverenita v rámci církevní organizace a odluka od Mohuče je podepřena i svébytností a samostatností kulturní. Odtud byl již jen krok k vydání zakládací listiny univerzity ze 7. dubna 1348 a udělení práv, svobod a privilegií univerzitě 14. ledna 1349. Že se Karlovy velkorysé plány státního, duchovního, kulturního a ekonomického centra ne zcela naplnili je zřejmé, ale je nutno si uvědomit, že v průběhu 2. poloviny 14. století k tomu nebyly podmínky tak zcela nakloněny. Vliv církve postupně ochaboval, podobně jako moc staré šlechty, posilovala naopak role cechů a obchod byl svázán nekonečným množstvím předpisů, nařízení a omezení. Odtud byl již jen krok k nenaplnění trvalého rozvoje karlovské koncepce, která fatálně předběhla dobu, v níž vznikla.

Založení Nového Města pražského v rámci uskutečňování zcela nové státní koncepce představovalo krok nezanedbatelného významu, což dokládá listina vydaná na hradě Křivoklát již 3. dubna 1347, v níž je jednoznačně deklarována snaha rozšířit hlavní město království o nově vysazené samostatné město. Záměr v této době byl nepochybně pouze deklarován, ale připraven musel být mnohem dříve, jelikož jeho kodifikaci musela předcházet komplikovaná jednání především s krajně podezřívavou staroměstskou radou a obcí, hluboké rozvahy ekonomického charakteru i porady a projekční úvahy nad faktickou realizací městského založení. Úvahy o vzniku centra světské vlády nad křesťanským světem ve středu říše římské byly rozvážným záměrem nepochybně ovlivněným světoběžnictvím Karla IV., který za své mládí navštívil většinu významných míst středověké Evropy. Vzdělanost, jazykové schopnosti a mimořádný rozhled byly podhoubím pro velkorysé koncepty. Snaha vyvarovat se nekoncepční a finančně náročné improvizace a živelnosti, kterou měl možnost Karel IV. na vlastní oči sledovat při svém pobytu v Avignonu v době rodícího se kulturního, duchovního a hospodářského centra západní Evropy během papežského schizmatu, nepochybně sehrála významnou roli. Právě zde mohl vidět koncepci a realizaci stavby nového městského hradu za papeže Klementa VI., který byl jeho vychovatelem, rádcem i blízkým přítelem. Pečlivá organizační příprava urbanistického projektu vycházela ze znalosti stávajícího stavu a konvolutu technických opatření ovlivněných kvalitou stavebních pozemků a možnými spekulacemi s nimi, přítomností vodních zdrojů, průběhem komunikací. Spekulace s pozemky byla vyřešena jejich soustředěním do rukou stavebníka, tedy panovníka a mohla být předložena finanční rozvaha, materiálová bilance a urbanistický koncept. Projekční a přípravné práce byly zahájeny nejpozději v roce 1345 a snad i dříve v roce 1344. Finalizace projektu spadá do pro Karla hektického roku 1346, kdy se stal římským králem, přišel o otce, a tudíž se stal i králem českým. Není tedy divu, že se po otcově smrti na čas uchýlil do cisterciáckého kláštera ve francouzském Ourcamp, kde velmi pravděpodobně dokončil velkolepé zakladatelské dílo.

Nové Město pražské obchodním střediskem v srdci Evropy

Aby městský organismus fungoval, musí být živen a jeho životadárnou tepnou je v každém případě obchod. Napojení města na mezinárodní dálkový obchod je nezbytnou podmínkou jeho životaschopnosti, což si Karel IV. bezpochyby uvědomoval. Tradiční svazky s jižní a západní Evropou doplnil svým zájmem o rozvoj politických a především obchodních svazků se společenstvím hansovních měst na severu Evropy, které v této době prožívalo období neobyčejného rozkvětu. Praha se měla stát hospodářským centrem střední Evropy a za tímto účelem byly oživeny antické tradice obchodních styků ve směru sever – jih, které narážely na pro 14. století typickou roztříštěnost středověkého obchodu, doprovázenou omezováním a regulací obchodních spojení. Karel IV. obnovil tradiční spojení Prahy s Kolínem nad Rýnem přes Norimberk a Frankfurt, podporoval spojení centrální Evropy s adriatickou oblastí v čele s Benátkami a navázal přímá spojení na severovýchod přes Vratislav až do Hamburku, kde se koncentroval obchod s přímořskými centry od Novgorodu přes Gdaňsk, Bruggy až po Anglii. V rámci vnitrozemského obchodu plnila lokalita centrálního výzkumu pochopitelně všechny funkce z polohy a historické paměti vyplývající. Důraz byl kladen na splavnost řek v čele s Vltavou, na níž bylo v Českých Budějovicích vydáno nařízení o rušení jezů. Vedle nově zřízeného Karlova mostu byl nadále v permanenci strategický bubenský brod na severovýchodním okraji Nového Města, kde se křižovaly významné dálkové komunikace (saská, srbská, polská a trstenická stezka) vedoucí severozápadním, severním a severovýchodním směrem (Morava, Krakov, Balt, Magdeburg, Most, Lounsko). Podobně jako v mnoha dalších případech karlovských vizí byla i koncepce renesance dálkového obchodu na tradicích antiky fakticky uskutečněna až o mnoho set let později za přispění moderních dopravních prostředků a zkrácení vzdáleností vybudováním odpovídající infrastruktury.

Co předcházelo výstavbě Nového Města pražského

Již ze zakládací listiny je zřejmé, že jednou z klíčových otázek založení města byla "s dobrým rozmyslem a se zdravou radou" integrace starších sídelních forem v podobě existujících a žijících předlokačních sídlištních aglomerací se všemi atributy jejich existence, o nichž se hovoří jako o "předměstích, dědinách, polích a rolích před městem ležících". Tento pestrý, geomorfologicky členitý prostor byl různou mírou zaplněn sídlištními areály jednotlivých, značně dezintegrovaných společenských komunit. Stranou ponecháme osídlení pravěké, které v době výstavby města již na jeho podobu a rozvoj nemělo pražádný vliv. Podobně tomu bylo s plochými kostrovými pohřebišti průběhu 9. a 10. století, které známe z prostoru pražského pravobřežní, kam zřejmě byli ukládáni zemřelí z prostoru podhradí pražského hradu na území dnešní Malé Strany. Jedno takové pohřebiště z 1. poloviny 10. století bylo zachyceno v domě u Lhotků a hotelu Adria na rohu Václavského náměstí a Vodičkovy ulice. Intenzivnější doklady sídelních aktivit na pravém břehu Vltavy máme možnost na základě archeologických výzkumů sledovat od průběhu 11. století a především v průběhu 2. poloviny 12. a 13. století je značná část plochy budoucího nového města zasídlena. Během této doby postupně vzniká zárodek městské sídlištní aglomerace, tvořené kostely, dvorci, domy či chatami s pestrou skladbou etnických a religiózních skupin a se specializovanými areály obchodníků, řemeslníků či agrárníků. Termínem aglomerace označujeme sídelní komplex jako strukturované nakupení sídel a společenských skupin. Na intenzifikaci sídelních aktivit mělo mimořádný vliv dočasné přenesení sídla přemyslovských panovníků v 2. polovině 11. století na Vyšehrad, čímž nabyla na významu severojižní komunikace spojující oba hrady. Funkci západovýchodní komunikace plnil kromě staršího dřevěného a mladšího románského kamenného mostu významný bubenský brod u Poříčí.

Praha doby Karla IV.: - zástavba Nového Města pražského 

Virtuální model

Vitrtuální model předpokládané podoby Nového Města pražského vznikl při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. na základě výsledků archeologického studia a spolupráce několika pražských institucí. Koncept, který vznikl na půdě pražského Archeologického ústavu, významně podpořili pracovníci archeologického odboru pražského pracoviště Národního památkového ústavu a Muzea hlavního města Prahy.  Díky této spolupráci byl vytvořen virtuální model, který bude možné i v budoucnosti nadále upřesňovat a doplňovat nejen o další poznatky, ale i o další tématické vrstvy  vývoje středověké Prahy souběžně s prohlubováním poznání o minulosti jejího historického jádra.

Animovaný virtuální model zástavby Nového Města pražského byl vytvořen T. Musílkem.

Odborná spolupráce:  Ivana Boháčová (ARÚ), Tomasz Cymbalak a  Matouš Semerád (NPÚ Praha)

Poděkování za cenné podněty náleží Janu Havrdovi, Jaroslavu Podliskovi (NPÚ Praha) a Petrovi Starcovi (MMP).

YouTube:

Virtuální rekonstrukce zástavby pražského pravobřeží

Datum vložení: 10.10.2016 | Datum aktualizace: 13.9.2017
Autor: Vojtěch Kašpar, Archaia o.p.s.